Description: zipping, swooshing, whoosh, cartoonlike, button sound.

Description: zipping, swooshing, whoosh, cartoonlike, button sound.

Description: Cartoon, Swooshing, Long, 5 Versions; Digiffects; Comic Air Accents

Description: Cartoon, Swooshing, Short, 4 Versions; Digiffects; Comic Air Accents

Description: Cartoon Character Ricco Out, Comedy Comic Air Accents

Description: Cartoon Character Ricco In, Comedy Comic Air Accents

Description: Quick Swish ( I.e. Baseball Bat ).

Description: Big Swish And Ding, Comedy Comic Air Accents;Comic Hits & Skids