Description: Japan, Japanese, meditation, koto, Gong, erhu, jooshin, shakuhachi, hotchiku, taiko, GAGAKU, YOKOBUE, Kokin-tyoshi, Chidorinokyoku, Chikubushima, Gaku-tyoshi, Hon-kumoi-tyoshi, Kumoinokyoku, Hira-tyoshi, Rokudan, Midare, dreamy, nature, meditative, hypnotic, romantic, sentimental, flutes, strings, pre 15th century, 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, slow tempo

Description: Japan, Japanese, meditation, koto, Gong, erhu, jooshin, shakuhachi, hotchiku, taiko, GAGAKU, YOKOBUE, Kokin-tyoshi, Chidorinokyoku, Chikubushima, Gaku-tyoshi, Hon-kumoi-tyoshi, Kumoinokyoku, Hira-tyoshi, Rokudan, Midare, dreamy, nature, meditative, hypnotic, romantic, sentimental, flutes, strings, pre 15th century, 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, slow tempo